İlişkili Taraf İşlemleri Politikası

Şirket ve Yönetim Kurulu, tüm ilişkili taraf işlemlerini, Türk Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Yönetim Kurulu, bu politikanın uygulanmasından ve bu politika kapsamında hazırlanan tüm kılavuz ve prosedürlerin tam olarak uygulanması ve takip edilmesinden sorumludur. Süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemlerinden, bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan brüt kârın %1’ini aşan işlemler, Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir. Süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun onayının alınması gerekmektedir. Yönetim Kurulu’nda iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nin bulunması durumunda, mevcut iki üyenin de ilgili süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemini onaylaması gerekmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun onayının alınamaması durumunda, ilgili süreklilik arz etmeyen ilişki taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul’un onay vermesi gerekmektedir.

Süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri için, bir önemlilik eşiği uygulanmamakta olup, tüm süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri için, çerçeve nitelikte bir yönetim kurulu kararı alınmaktadır.

Denetim Komitesi, ilgili çeyrek yıl finansallarının yayınlanmasını müteakiben gerçekleştireceği üç aylık toplantılarında, (Çerçeve Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden) yıllık onayı alınmış ilgili süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi uyarınca söz konusu çeyrek dönem içerisinde gerçekleşmiş ilişkili taraf işlemlerini incelemektedir.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararları “içsel bilgi” olarak değerlendirilmekte ve ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanmaktadır.

Bununla beraber, Denetim Komitesi, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yıllık incelemesini müteakiben, Yönetim Kurulu’na bir rapor sunmakta ve bu rapor daha sonra Şirket’in yıllık faaliyet raporuna dâhil edilmektedir.