Bilgilendirme Politikası

I- Amaç ve Kapsam

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. (“Şirket”), işbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak tam ve zamanında kamuyu bilgilendirmektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası’nın amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, âdil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket duyurması halinde meşru çıkarlarına zarar gelebilecek durumlarda ticari sır kapsamındaki ve belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilmektedir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsamaktadır.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirket’in Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu, zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutmaktadır. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirket’in internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu görevlerini yerine getirmektedir.

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

  • Özel durum açıklamaları,
  • Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
  • Şirket’in internet sitesi (www.sokmarket.com.tr),
  • Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular,
  • Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri,
  • Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar,
  • Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
  • Yatırımcılar, analistlerle yüz yüze veya telekonferansla yapılan bilgilendirme toplantıları.

IV- Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket’e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanmaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilmektedir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılabilmekte ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilmektedir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilmektedir. Bu kullanılan sunumlar da Şirket’in internet sitesinde yayınlanabilmektedir.

V- Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri yurt içinde anlaştığı veri dağıtım kanalları aracılığıyla ve ayrıca kendi bünyesinde takip etmekte ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirmekte ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilmektedir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirket’in internet sitesi (www.sokmarket.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilmektedir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

VI- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre, “Sessiz Dönem” olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, ŞOK Marketleri adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirket’in faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmamakta, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmamakta, ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmamaktadır.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamamaktadır. Şirket’in bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilmektedir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri almaktadır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirmektedir. Ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde de yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri almaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilmektedir.

VII- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirket’in yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

VIII- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanabilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılmakta ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılmaktadır. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmamış Şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilecek kişiler tarafından, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilmektedir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.