Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Seri VII-128.1 Tebliği (“SPK Pay Tebliği”) ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BIAŞ”) pay piyasası işleyişine ilişkin uygulama usulü ve esasları gereğince fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında yapılan işlemlerden doğan 18.638.563 TL nominal bedelli hisse finansal tablolarda “Geri Alınan Paylar” altında gösterilmiştir.

Şirket 2021 yılı içinde özel denetim geçirmemiş olup, kamu denetimiyle alakalı olarak, Rekabet Kurumu’nun 28.10.2021 tarihli yazısı ile; zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No’lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip ilgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 288.276.777,86 TL olarak 14 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir.

2021 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

Şirket 2021 yılında belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır. 2021 yılında alınan tüm Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.

2021 yılında Şirket’in yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2021 yılı içerisinde Şirketi zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

2021 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. Dipnot 14’de detayları belirtildiği üzere devam eden davalar için karşılık ayrılmıştır.

Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbir olmamıştır.