Bağış Politikası

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., Olağan Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Kanun, SPK’nın Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dâhilinde yardım ve bağış yapabilmektedir.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Şirket’in ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenmektedir.

Yapılacak bağış ve yardımlar, en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde iki)’sini geçmemesi hükme bağlanmıştır. Bu sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisi dâhilindedir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.