Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası, Şok Marketler’in orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirket, 2018 yılı kazançlarından başlamak üzere Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul’un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, Şirket’in nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için Şirket dağıtılabilir net dönem kârının en az %30’unu nakden kâr payı olarak dağıtmayı benimsemiştir.

Kâr dağıtım politikası, Şirket’in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasasındaki şartlara tabidir. Buna ek olarak, bu politika ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve Şirket’in finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir. Kâr Dağıtım Politikası’nda değişiklik yapılması istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve değişikliğin gerekçesi, SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmaktadır.

Kâr paylarının, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, Genel Kurul Onayı’nı takiben en geç 30 gün içinde ödenmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilmektedir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamamaktadır.

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilmektedir. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilmektedir.