Risk Yönetimi

Şirket’in sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında güvenlik, ürün güvenliği, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği gibi geleneksel iş risklerinin yanı sıra finansal ve finansal olmayan tüm risklerin daha kapsamlı ve sistematik olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Riskler, bölüm bazında yönetilirken, gelişen yönetim anlayışında risk bir bütün olarak anlaşılıp kurum bazında değerlendirilmektedir. Risk değerlemesi Kurumsal Risk Yönetim prensiplerini benimsemiş şirketlerde Yönetim Kurulu’nun etkili risk yönetimi yapısını sağlayan bir risk komitesi bulunmakta ve riski ölçebilmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye yapısı, finansal tabloların yer aldığı 6. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, 8. notta açıklanan grup dışı ticari olmayan borçlar, 27. notta açıklanan ilişkili taraflara diğer borçlar ve ilişkili taraflardan diğer alacaklar, 5. notta açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve 20. notta açıklanan sermaye ve yedekleri içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Üst yönetim endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre her dönem düzenli olarak incelemektedir. Söz konusu rasyo net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç, hazır değerlerin toplam borç tutarından (kısa ve uzun vadeli borçlanma ve Grup şirketleriyle olan diğer alacak/borç bakiyesi ve Grup dışı finansal borçlar toplamından oluşur) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, konsolide finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.

Şirket’in müşterileri gerçek tüketici seviyesindeki müşteriler olduğu için satışlardan doğan alacaklarının önemli bir kısmı kredi kartı slip alacaklarından oluşmaktadır ve Şirket’in kredi kartı slip alacakları ile ilgili kredi riski bulunmamaktadır. Şirket’in yatırımları ile ilgili olarak vermiş olduğu avans, depozito, vs. nedeniyle doğan riskler, çeşitli bankalardan talep edilen teminat mektupları ile kontrol altında tutulmaktadır. Şirket’in prosedürlerine göre banka teminat mektubu olmaksızın hiçbir şekilde avans, depozito vs. ödemesi yapılmamaktadır.

Likidite Risk Yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Piyasa Riski Yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, çok sınırlı olmak kaydıyla döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riski, duyarlılık analizi esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre önemli bir değişiklik olmamıştır.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskinden korunmak amacıyla türev finansal araçlardan yararlanmamaktadır.

Şirket’in değişken faizli finansal yükümlülüğü olmadığından faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. Şirket’in herhangi bir hisse, bono vs. gibi fiyat dalgalanmasına maruz kalabilecek herhangi bir yatırımı veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.