• Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Seri VII-128.1 Tebliği (“SPK Pay Tebliği”) ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BIAŞ”) pay piyasası işleyişine ilişkin uygulama usulü ve esasları gereğince fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında yapılan işlemlerden doğan 19.618.995 TL nominal bedelli hisse finansal tablolarda “Geri Alınan Paylar” altında gösterilmiştir.
  • 2019 yılı içinde Şirket özel denetim geçirmemiş olup, kamu denetimiyle alakalı olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Rekabet Kurumu denetimleri yapılmıştır. Mevcut durumda, denetim sonuçlarıyla ilgili olarak herhangi bir rapor şirketimize ulaşmamıştır.
  • 2019 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
  • Şirket 2019 yılında belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2019 yılında alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
  • 2019 yılında Şirket’in yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
  • 2019 yılı içerisinde Şirket’i zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.
  • 2019 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. Devam eden davalar için karşılık ayrılmıştır. Şirket’in 14 No’lu dipnotunda detaylara yer verilmiştir.
  • Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbir olmamıştır.