Şok Marketler olarak çalışanlarımıza, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, yaptıkları işin niteliğine uygun bir çalışma ortamı sunarız.

Kısaca Şok Marketler

ŞOK Marketler Etik İlkeleri

Yasalara Uyum ve Sorumluluklar

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütürüz. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde doğru ve zamanında iletişime önem veririz. İşlerimizi; kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte Yıldız Holding Etik İlkeleri çerçevesinde yürütürüz.

İnsan ve Çalışan Hakları

İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyarız. Çalışanlarımıza ve iş başvurusunda bulunan adaylara, eşit fırsat tanıyacağımızı taahhüt ederiz. Kişisel bilgilerinin gizliliğini koruruz. Cinsiyet, ırk, din, dil, medeni hal, siyasi görüş, engellilik, yaş vb. konulardaki ayrımcılığı reddederiz.

Çalışanlarımıza, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, yaptıkları işin niteliğine uygun bir çalışma ortamı sunarız.

ŞOK Marketler olarak, yasalarla belirlenenler dışında çocuk işgücünün kullanımını reddederiz. Çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmayız. Çalışanlarımızın iş performansını objektif yöntem ve uygulamalarla ölçer, sonuçlara göre ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim olanakları sunmaya özen gösteririz. Çalışanlarımız arasında olumsuz rekabet koşulları yerine, dayanışma ve iş birliğinin esas olduğu, başarıların paylaşıldığı bir sistemi teşvik ederiz. Çalışanlarımızın sosyal hayatlarını zenginleştirecek, iş dışı sosyal faaliyetlerini destekleriz.

Doğal afet gibi olağanüstü durumlarda çalışanlar ve aileleriyle dayanışmayı esas kabul ederiz.

Mobbing (Yıldırma)

Mobbing, çalışanlara psikolojik şiddet, baskı kuşatma, taciz yoluyla rahatsızlık vererek, yıldırmak olarak tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nca da suç kapsamında değerlendirilen mobbing uygulamalarını engelleyecek, çalışanlarımızı bu muameleden koruyacak önlemler geliştiririz. Çalışanlarımızın kişiliğinin korunmasına özel önem verir ve kimden gelirse gelsin, her türlü psikolojik baskı ve tacizle kişilik değerlerinin ihlal edilmesine, duygusal saldırılarla yıpratılmalarına izin vermeyiz.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyetlerimizi çevre mevzuatı ile tam bir uyum içerisinde yürütürüz. Hava, su ve toprak kirliliğini engellemek için çalışır, atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçlerini uygularız. Enerji, su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullanılması için çalışmalar yürütürüz.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirler ve azaltmak için tedbirler alırız. Çalışanlara ve taşeronlara çevreyle ilgili eğitimler vererek onları bilinçlendiririz. Çalışmalarımızda, tüm mesleki güvenlik ve sağlık yasalarına ve standartlarına uyarız. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak amacı ile “Risk Yönetimi” prensiplerini uygularız. Yeterli koruyucu teçhizatın kullanılmasını ve güvenlik önleminin alınmasını sağlar ve zorunlu kılarız.

İş yerinde ve/veya iş performansını etkileyecek şekilde her türlü alkol, uyuşturucu madde vb. kullanımına ve belirlenmiş alanlar dışında sigara içilmesine müsaade etmeyiz.

Çalışma yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili Şirket politikalarını ve yönetmeliklerini uygulamanın tüm çalışanlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekeriz. Bir perakende şirketi olarak toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar ederiz.

Hissedarlara Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimizin kaynak ve varlıklarını hissedarlarımızın lehine verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Karar mekanizmasında, hissedarlarımızın görüşlerini de değerlendiririz. Hissedarlarımızla ilişkilerimizi finansal disiplin ve şeffaflık prensibi çerçevesinde düzenleriz. Halka açık Şirketimizin hisselerine yönelik alım ve satım işlemlerimizi yasal süreçler çerçevesinde gerçekleştiririz.

Yatırımlarımızı rekabet gücümüzü artıracak ve hisselerimize yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda sürdürülebilir kârlılığı göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösteririz. Kamuya ve hissedarlarımıza yaptığımız açıklamalarda; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, mevzuatın öngördüğü kapsamda ve anlaşılabilir bilgi veririz.

Politik Faaliyetler

ŞOK Marketler, siyasi partiler ve partiler çıkarına faaliyet gösteren gruplarla iş birliği yapmaz ve destekleyici faaliyetlerde bulunmaz. Çalışanlarımızın herhangi bir politik ya da toplumsal etkinliğe katkıda bulunma kararı tamamen kişiseldir. Ancak çalışanlarımızın politik faaliyetlerini çalışma saatleri içinde yapmamalarını, konuyla ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını almamalarını isteriz. Ayrıca çalışanlarımız politik faaliyetleri süresince Şirket adına Şirket’teki pozisyonlarını, unvanlarını ve Şirket’e ait kaynakları kullanamazlar.

Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar ve Sürdürülebilirlik

Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır ve bağış desteğinde bulunuruz. Kurumsal bağış ve sosyal desteklerimizin iç yönetmeliklerimize, Yıldız Holding Etik İlkeleri’ne ve Şirket itibarımıza uygun olan proje, kurum ve kuruluşlara yapılması şartını ararız. Özel hesaplara ve kâr amacı güden kuruluşlara bağış yapmayız. Çalışanlarımızı da çevre, sağlık, eğitim, spor gibi toplumsal faaliyetlere katılma konusunda teşvik eder, bireysel gönüllü faaliyetlere katılımın kendi kaynaklarıyla iş yeri dışında ve iş performansını etkilemeyecek şekilde olmasını benimseriz. Hem kendi faaliyetlerimizde hem de tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın faaliyetlerinde insan ve toplum sağlığını gözetmeye, çevreyi korumaya azami özen gösteririz.

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluklarımız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede dururuz. Faaliyetlerimize ilişkin adil kararlar verilmesini engelleyecek türde bir ilişkiden, etkiden ve etkinlikten kaçınırız. Hiçbir kamu görevlisine maddi veya manevi değeri olan menfaat sağlamayız. Kamuya ve hissedarlarımıza zamanında tutarlı, doğru, anlaşılır bilgi sunarız. Sermaye piyasasında işlem gören yatırım araçlarının değerine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve değişikliği, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyururuz. Kamuya açıklanmayan içsel bilgilerin gizliliğine özen gösteririz. Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili çalışanlarımızı ilgili taraflara verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumlu tutarız.

Tedarikçiler ve İş Ortakları ile İlişkiler

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde her zaman dürüst ve adil davranmaya özen gösteririz. Tedarikçi ve iş ortaklarımızdan ŞOK Marketler Etik İlkelerine ve Çalışma Prensiplerine uymalarını, aynı değerleri paylaşmalarını ve bu çerçevede hareket etmelerini bekleriz. Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmeleri, çalışanlarının haklarını gözetmeleri ve çevreyi koruma vb. standartlara uymaları konularında zorunlu tutarız.

Müşterilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu önceliğimiz kabul eder, değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak en iyi hizmeti sunmayı hedefleriz.

Müşteriler ve Tüketicilerle İlişkiler

Müşterilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu önceliğimiz kabul ederiz. Müşterilerimizle ilişkilerimizde adil olmayan veya yanıltıcı uygulamalardan kaçınırız. Müşterilerimizin görüş, talep ve şikâyetlerini değerlendirir ve kararlarımızda da dikkate alırız. Ürünlerimizin, müşterilerimize ulaşana kadarki süreçte tedarikçilerimizden kaynaklanan her türlü sorununu hızla giderir ve ürün kalitesini müşterilerimizin beklentisinin de ötesine taşımaya çalışırız. Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak en iyi hizmeti sunmayı hedefleriz.

Rakiplerle İlişkiler ve Rekabet Mevzuatına Uyum

Ülkemizde geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı da yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutarız. Rakiplerimiz ve onların yöneticileri aleyhinde olumsuz beyanatta bulunmaz; onlar hakkında spekülasyona neden olacak açıklamalardan kaçınırız. Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmek maksadıyla etikle bağdaşmayan yollara başvurmayız. Çalışanlarımızın da bu yollara başvurmalarını engelleyecek düzenlemeler geliştiririz. Çalışanlarımızın, Şirket’in rekabet davranışlarını belirleyen veya etkileyen herhangi bir veri hakkında açıklama yapmalarına izin vermeyiz. Ayrıca çalışanlarımızın, endüstriyel casusluk, rüşvet, hırsızlık yoluyla başkalarına ait bilgileri gizlice edinerek piyasa bilgisi toplamasına göz yummayız.

Medya İle İlişkiler

Medya ile açık ve şeffaf bir iletişim modeli yönetiriz. Kurumsal mesaj, bilgilendirme ve açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı olmamasına dikkat ederiz. Medya kuruluşlarına eşit mesafede durur ve eşit ilişki kurarız. Medyadan gelen ŞOK Marketler hakkında mali ya da sektörle ilgili bilgi taleplerine, bu konuda yetkilendirilmiş kurumsal iletişim bölümünün koordinasyonunda yanıt veririz. Medyadan gelen soru ve talepleri ilgili bölüme yönlendiririz. Medya ile muhaberatımızın yazılı olmasına özen gösteririz.

Kurumsal ve Kişisel Çıkarların Ayrımı

Çıkar Çatışmasının Tanımı

Çalışanlarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının; ŞOK Marketler tedarikçileri ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden yarar sağlaması durumunu, çıkar çatışması olarak tanımlarız. Çalışanlarımızın, çalıştıkları şirketin tedarikçisi konumunda çalışmasına izin vermeyiz. Keza aile bireyleri ve yakınları da çalışanlarımızın bağlı oldukları şirketin tedarikçisi olamaz. Çalışanlarımızın tedarikçilerimize kurum çıkarlarına aykırı olacak şekilde yatırım yapmasına, borç para vermesine müsaade etmeyiz. Aynı şekilde tedarikçi tarafından şirkete sağlanan özel avantaj ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmalarına müsaade etmeyiz. Çalışanlarımızın bu ve benzer durumlarda gerçekleştirilecek olan işlemlerin, bir çıkar çatışması yaratıp yaratmadığı konusunda bilgilenmeleri için öncelikle Yıldız Holding Etik Kurulu’na ve bir üst yöneticisine danışılmasını tavsiye ederiz.

Hediye ve Menfaatlerin (Kredi, İndirim vs.) Kabulü ve Verilmesi

Çalışanlarımızın, ŞOK Marketler tedarikçilerinden, tarafsızlıklarını ve kararlarını etkileyecek para veya paraya çevrilebilir nitelikte hediye alıp vermesine izin vermeyiz. Çalışanlarımız, Şirket bünyesinde iç ödüllendirme sistemi çerçevesinde hediye ile ödüllendirilir. Bunun dışında çalışanlarımızın, hediye kabul etme ve hediye verme konusunda ilgili Şirket yönetmeliklerine uymaları gerekir.

Çalışanlar Tarafından Yapılan Yatırımlar

Halka açık şirketlerimizin çalışanlar ile içsel bilgiye erişimi olan çalışanlarımızın, ilgili şirketin Kamuoyu Bilgilendirme Politikası ve Mevzuatı çerçevesinde hareket etmesini zorunlu kılarız. Şirket’le ilişkisi olan herhangi bir tedarikçinin ana şirketine veya şubesine Yönetim Kurulu Başkanı’ndan izin almadan yatırım yapmasına veya ona borç para vermesine; tedarikçileri veya müşterilerinden Şirket’e tanınan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmayı talep etmesine izin vermeyiz.

Şirket’in Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası

Çalışanlarımızın Şirket hisse senetlerini alıp satarken konuya ilişkin yasal düzenlemelere ve Şirket’in dâhili prosedürlerine uygun davranmalarını; çıkar çatışmasından uzak durmalarını zorunlu kılarız.

Dışarıda Kabul Edilen Görevler

Çalışanlarımızdan iş sözleşmelerine ve sadakat kurallarına uymalarını bekleriz. Tam zamanlı olarak istihdam edilen çalışanlarımızın, yürürlükte olan yönetmelikler gereğince Şirket dışında bir kuruluşta çalışmasına izin vermeyiz. Çalışanlarımızın doğrudan veya dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” olarak nitelenen faaliyetlerde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Keza, rakip şirketlerde veya Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu şirketlerde de görev alamazlar. Kısmi süreli veya danışman statüsündeki çalışanlarımızın, bağlı bulundukları şirket yönetimine bilgi vermek kaydı ile rakip şirketler haricinde işlerini sürdürmelerine izin veririz.

Çalışanların Etkinliklere Konuşmacı Olarak Katılımı

Şirket bilgilendirme politikası gereğince, belirlenen Şirket sözcüsü/temsilcisi, kurumsal iletişim ve ilgili bölümlerin onayından geçen bilgiyi, kamu ile paylaşabilir. Şirket’i temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği tahakkuk edecek her türlü ücret, ilgili kuruma aittir. Üçüncü kişiler tarafından ŞOK Marketler’in çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma aittir. Bu kişiler maddi değeri olabilecek hediyeler dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, plaket vb. hediyeler alabilirler.

Akrabalar ve Arkadaşlar

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, birinci dereceden yakınlarını ve bu kişilerin akrabalarını işe alamazlar. Çalışanlarımızdan, herhangi bir rakip firmada kritik bir pozisyonda işe başlayan birinci derece akrabaların en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Şirket’e bildirmelerini isteriz.

Temsil ve Ağırlama

Tedarikçilerin ağırlanması ve iş toplantılarının maliyeti için temsil masrafları ödeneği ayırırız. Temsil masraflarının sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılmasını isteriz. Bütçe harcama alanları arasında geçerli yapılmasına izin vermeyiz. Yapılan harcamaların fatura ile belgelenmesi esastır ve fatura alınmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilemez. Gerekli durumlarda ise kanunlara uygun şekilde gider pusulası düzenlenmesini isteriz. KKE giderler, KKE gider hesaplarında tutulur ve ilgili şirketlerde alacak hesaplarına kaydedilir. İşle ilgili ağırlama etkinlikleri, kurumsal standartlar ve ilgili iç yönetmeliklerin yardımıyla özenle denetlenir ve Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Bunun dışında ağırlama masrafı yapılması kabul edilemez.

İçsel Bilgi Aktarılması (Insider Information)

Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İçsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması yasaktır. İçsel bilgiye erişimi olanlar; halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir. Halka açık ŞOK Marketler çalışanları ve kurum bilgilerine erişimi olan çalışanlarımızı SPK’nın ilgili tebliğinin belirttiği yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uymakla sorumlu tutarız. Bu kişiler, dışındaki ŞOK Marketler çalışanları kamuya açıklanmış bilgileri değerlendirerek ŞOK Marketler hisse senetlerini süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler. Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların birinci dereceden yakınları için de geçerli olup, bu kişilerin yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.

ŞOK Marketler’in Bilgi Teknolojileri kaynaklarının tümü, bu kaynaklar kullanılarak yaratılan, saklanan veya iletilen bilgiler, Şirket’in mülkiyetindedir.

Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele

Gelirlerinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak kâr sağladığı malların kaynağını aldatıcı yol ve araçlarla meşrulaştırmak suretiyle, suç işleyen veya yasaları çiğneyen bir kişiye her ne şekil ve suretle olursa olsun yardım ve ortaklık etmek; bu tür faaliyetlerden elde edilen kaynakların bir yere yatırılması, gizlenmesi veya aklanması amacına yönelik bir sürece katılmak, kara para aklamak olarak tanımlanır. Çalışanlarımızı, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda gereken titizliği göstermekle yükümlü tutarız. Bu amaçla, çalışanlarımız yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve Şirket politikalarına uymak zorundadırlar. ŞOK Marketler, kara para aklamayla mücadele etmek ve kara para aklama faaliyetlerini önleme amacına yönelik gayretlere destek vermekle yükümlüdür.

Şirket Varlıklarının Korunması ve Veri Gizliliği

Kurum Varlıklarının Korunması

Çalışanlarımız, fikri mülkiyet hakları, teknoloji, bilgisayar donanımı ve destekleri, yazılım, gayrimenkul varlıklar, makine ve aletler, hammadde, Şirket araçları ve nakit değerler dâhil olmak üzere grubun tüm aktif varlıklarının ve kaynaklarının uygun biçimde kullanılmasından sorumludur. ŞOK Marketler’in ekipmanları, sistemleri, olanakları ve varlıkları sadece Şirket’in işlerini yürütmek veya yönetim tarafından izin verilen amaçlar için kullanılır. Şirket’çe yayınlanan yönetmeliklerde aksi hüküm olmadıkça çalışanlarımızın, Şirket varlıklarını kişisel amaçlarla veya Şirket haricinde herhangi bir kişinin yararına kullanmalarına izin verilmez. Çalışanlarımızdan Şirket varlıklarını, kurumsal ilkelere ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmalarını bekleriz. Bu varlıkların yetkili olmayan üçüncü şahıslar tarafından kullanımını veya zarar görmesini önleyecek tedbirler alırız.

Bilgi Teknolojileri Kaynaklarının Kullanımı

ŞOK Marketler Bilgi Teknolojileri Kaynakları; Şirket’in sahibi olduğu, finansal kiralama yapılan ya da kiralanan tüm bilgisayar donanımlarını içerir. Söz konusu donanımlar; her türlü yazılım, kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar cihazları, ağ sunucuları, internet erişimi, intranet ve e-posta erişim cihazlarını kapsar. ŞOK Marketler’in Bilgi Teknolojileri kaynaklarının tümü, bu kaynaklar kullanılarak yaratılan, saklanan veya iletilen bilgiler, ŞOK Marketler’in mülkiyetindedir. Çalışanlarımız bu kaynakları iş amaçları için, yasalara ve Şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara erişmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Gizli Bilgi ve Gizli Bilgilerin Korunması Esasları

ŞOK Marketler gizli bilgi kapsamında yer alan başlıklar şunlardır:

“Ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, kişisel bilgiler, ürün bilgileri, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere şirketin kamuya açıklamadığı tüm bilgiler”. Bu bilgiler gizli olarak adlandırılmaz fakat gizlidir. Çalışanlarımız işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgi-belgeleri korurlar. Eriştikleri gizli bilgiyi sadece Şirket için yaptıkları işin faydasına yönelik olarak, yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullanırlar. Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle ya da kişisel çıkarları veya Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar.

Çalışanlarımız, işten ayrılsalar dahi, Şirket’e ait yukarıda belirtilen her türlü gizli bilgi ve belgeyi doğrudan veya dolaylı olarak, Şirket’in yazılı iznini almadan kendileri veya üçüncü şahısların menfaati için sözlü ya da yazılı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

Çalışanlarımızdan, her türlü Bilgi Teknolojileri kaynakları ve elektronik haberleşme araçlarını kullanırken bahsi geçen veri gizliliği ve güvenliği hususlarında azami derecede dikkatli olmalarını bekleriz. Gizli bilgilerin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi veya dışarıya sızmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışanlarımızın Şirket politika ve talimatlarına istisnasız uymasını isteriz.

Fikri Mülkiyet Hakları

ŞOK Marketler’de “Fikri Mülkiyet Hakları” kapsamında yer alan başlıklar şunlardır:

“ŞOK Marketler’e ait marka, patent vb. fikri haklar, her türlü yenilik dâhil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), ürün tasarımları, know-how ve bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla her türlü bilgi”.

Çalışanlarımızın bünyesinde bulunduğu sırada veya görevleri gereği Şirket olanaklarını kullanarak oluşturdukları her türlü ürün, tasarım, program vb. yeniliklerin yani fikri mülkiyet haklarının ticari/mali hakları Şirket’e aittir; hiç kimse Şirket aleyhine bu konuda bir hak iddia edemez.

Çalışanlarımızdan her türlü yazışma, yazılı malzeme, belge ya da kayıt, özel süreç bilgisi, yönetmelikler, Şirketimize ait özel iş akış – gizli olsun ya da olmasın – bilgilerinin Yıldız Holding ve iştiraklerinin mülkü olduğunun ve kurumun bünyesinde kalması gerektiğinin bilincinde olmalarını bekleriz.

Çalışanlarımıza, yazılım lisansı, patent ve telif hakları ile ilgili kural ve kanunlara uymalarını şart koşarız ve işlerini yapabilmeleri için gereken bütün yazılımları ve telif haklarını yasal yollardan temin ederiz. Kendileri hesabımızı kanunsuz kullanamazlar.

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Faaliyet gösterdiğimiz ülkemizdeki yasal mevzuatlara uygun hareket eder, ürün kalitesi ve müşteri refahını sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin oluşmasında katkıda bulunuruz.

ISO90001, 14000, 450001 gibi uluslararası kalite standartlarına göre faaliyetlerimizi yürütür, sahip olduğumuz kalite belgelerine tüm çalışanlarımızla birlikte sahip çıkarız. Müşterilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri ve güçlü markaları, en iyi hizmet ile sunarız.

Suistimal ve Usulsüzlük

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ve iş alanlarında rüşvet, hileli davranış ya da haksız kazanç sağlayacak her türlü ahlak dışı faaliyetten imtina ederiz.

Çalışanlarımızın sorumlu oldukları iş ilişkilerinde; bu konudaki ilgili yasa veya yönetmeliklere uygun davranmalarını, bunları ihlal eden taraflarla bilerek iş birliği içerisine girmemelerini, etik ilkelere aykırı, hileli ve yanlış yollardan kaçınmalarını zorunlu kılarız.

Çalışanlarımızın yetkilerini, kendileri ve/veya yakınları menfaatine ve kendilerinden beklenilen özen dışında kullanarak ŞOK Marketler’e zarar vermelerini kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın, ŞOK Marketler’in satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmelerine izin vermeyiz.

Çalışanlarımızdan, iş ilişkilerinde bu bağlamda bir usulsüzlük tespit etmeleri halinde derhal yöneticilerini ve/veya Yıldız Holding Etik Kurulu’nu bilgilendirmelerini bekleriz.

ŞOK Marketler tüm hizmet ve işlemlerinde gerek yatırımcılara gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karşı mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı gerçekleştirir.

Kayıtlarda ve Finansal Raporlamada Doğruluk

Doğru ve Tam Kayıt Tutma

ŞOK Marketler’de, tüm kayıtlarımızın mevzuata uygun şekilde tutulması esastır. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yansıtmak zorundadır. Amacının dışında kullanılacak hiçbir ödeme yapılamaz ve onaylanamaz.

Gerekli Tüm Yerlere Doğru Bilgi ve Finansal Raporlar Sunma

ŞOK Marketler tüm hizmet ve işlemlerinde gerek yatırımcılara gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karşı mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı gerçekleştirir.

Reklam ve Promosyon

ŞOK Marketler, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanıltıcı ya da aldatıcı reklam vermez, yalan beyanda bulunmaz. Reklamlarında cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaz, bireyleri küçük düşürücü ve şiddet içeren unsurlara yer verilmez.

Uyum Sorumluluğu ve İhlallerin Bildirilmesi

ŞOK Marketler çalışanları, Etik İlkeleri ve Çalışma Prensipleri konusunda ihtiyaç duyduklarında; ilgili etik ilkeler kılavuzuna, bir üst yöneticilerine, ilgili insan kaynakları yöneticisine ve Etik Kurulu’na (etik.bildirim@yildizholding.com.tr) danışmalıdırlar. Etik kurallarının ihlaline inandıkları her türlü eylemi ya da durumu; ŞOK Marketler CEO’suna yazılı olarak ya da Etik Kurulu’na e-posta ile (etik.bildirim@yildizholding.com.tr) bildirmelidirler. İhlal bildirimi sırasında isim bildirilmesi tercih edilmekle birlikte, isimsiz bildirimler de dikkate alınacaktır. İhlalin derecelendirilmesi Etik Kurul tarafından yapılacak, gerektiği durumlarda ilgili destek biriminin (Hukuk, Denetim, İK, vb.) de görüşü alınacaktır. Tüm bildirimler gizli tutulacaktır. Bildirimler, Etik Kurulu tarafından gözden geçirilerek, kurul kararı doğrultusunda uygun eylemler/tedbirler alınacaktır. ŞOK Marketler, Etik Kurulu’na bildirim yapan çalışanlarının haklarının korunması konusunda kararlıdır. Bildirim nedeniyle hiçbir çalışana misilleme yapılmasına müsaade edilmeyecek, misillemeye kalkışanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Çalışanlarımızın, sorumluluk bilinci ve iş ahlakına uygun tutumlar sergilemelerini, Etik İlkelerin anlamına ve amacına uygun olarak her zaman tutarlı davranmalarını bekleriz.

ŞOK Marketler tüm hizmet ve işlemlerinde gerek yatırımcılara gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karşı mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı gerçekleştirir.