Türkiye’nin 81 ilinde konumlanan 7.000’in üzerindeki mağazasında 30.000’e yakın çalışana istihdam sağlayan ŞOK Marketler, her yıl yeni istihdam yaratarak ailesini büyütmektedir.

Toplum – Birlikte Güçlenmek

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan hizmet ağı ile ŞOK Marketler, Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya büyük önem vermektedir. Şirket, çalışanlar ve toplum için bu katkıyı yaratmak üzere toplumsal eşitliği geliştiren iş modelleriyle toplumla birlikte güç kazanmaktadır.

Şirket tarafından çalışanlara sunulan imkânlar daha güçlü bir toplum idealine katkı sunmaktadır.

Çalışanlar

Müşteri odaklılığın ön plana çıktığı ve rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe fark yaratabilmenin çalışanların mutluluğuyla yakından ilişkili olduğuna inanan ŞOK Marketler, insan kaynağının mutluluğu ve memnuniyeti için çeşitliliğe önem veren, eşit, adil ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak sektörün gerektirdiği yetkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri eğitim imkânları sunmaktadır.

ŞOK Marketler, her sene daha da büyüyen ekibini en etkili şekilde yönetmek için insan kaynakları uygulamalarını gözden geçirmekte ve geliştirmektedir. Şirket, ülke istihdamına sürekli katkı sağlamanın yanı sıra yarattığı katma değerle ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin 81 ilinde konumlanan 7.000’in üzerindeki mağazasında 30.000’e yakın çalışana istihdam sağlayan ŞOK Marketler, her yıl yeni istihdam yaratarak ailesini büyütmektedir.

Kadınların, iş hayatına katılmalarına ve çalışma hayatına ara verdikten sonra tekrar iş yaşamına dönmelerine büyük önem veren ŞOK Marketler, kadın çalışanların çocuk sahibi olduktan sonra işe geri dönebilmeleri için uygun çalışma koşulları sağlamaktadır. Son üç yılda doğum iznine ayrılan çalışanların yaklaşık %99’u ŞOK’ta çalışma hayatına geri dönmüştür.

Çalışan Gelişimi

Teknolojik gelişmelerle alışveriş alışkanlıklarının hızla değişmesi, müşterilerin farklılaşan beklenti ve talepleri, sektörde rekabetteki artış gibi faktörler, perakende şirketlerinin değişime hızlı adapte olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, ŞOK Marketler, sektördeki yeniliklere uyum sağlamanın stratejik hedefler doğrultusunda ilerlemenin ve sektörde örnek uygulamalar ortaya koymanın ancak çalışanların özverisi ve gelişimiyle mümkün olabileceğine inanmaktadır.

ŞOK Marketler, fırsat eşitliğini ve adil yönetim anlayışını esas alarak çalışanlara eğitim, gelişim ve kariyer planlama imkânları sunmaktadır. Şirket, çalışanları değerlendirirken mesleki performans, deneyim ve uzmanlığı dikkate almaktadır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Çalışanların performanslarını değerlendirmeleri, geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri ve gelişim alanlarını fark etmeleri ancak etkin bir performans yönetimiyle mümkün olabilmektedir. Bu gerçekten hareketle, ŞOK Marketler, hayata geçirdiği Performans Yönetim Sistemi aracılığıyla çalışanlarının motivasyon ve yetkinliklerini artırırken, aidiyet duygularını da güçlendirmektedir.

ŞOK Marketler, ana hissedarı Yıldız Holding tarafından belirlenen Performans Yönetim Sistemi’ni çatı bir sistem olarak merkez ofisinde görev alan çalışanlarının tamamı için uygulamaktadır. Bu kapsamda, çalışanların iş sonuçları, hedef ve yetkinlikleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

ŞOK Marketler bünyesinde performans sistemi her sene tekrar eden hedef belirleme, ara değerlendirme ve değerlendirme dönemi olmak üzere üç ana dönemden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde çalışanların belirlediği hedeflerle birlikte pozisyona özel belirlenmiş yetkinlikler üzerinden de değerlendirme gerçekleştirilmektedir.

Yıl sonunda çalışanlar kendi değerlendirmelerini tamamladıktan sonra, birinci ve ikinci yöneticilerinin değerlendirmeleri alınmakta ve süreç tamamlanmaktadır. Değerlendirmeler neticesinde, tüm çalışanların performansları Şirket başarı katsayısı ile analiz edilmektedir.

Liyakate Dayalı Ücretlendirme Politikası

ŞOK Marketler bünyesinde ortak bir kademe yapısı ile yönetilen ve işin içeriğine dayalı ücretlendirme sistemi kullanılmaktadır. Yıllık piyasa ücret araştırmaları dikkate alınarak hazırlanan bu sistemle çalışanların işleri değerlendirilerek eşit, rekabetçi ve piyasayla uyumlu ücretlendirme sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanlara pozisyona göre değişebilen yan hak paketleri teklif edilmektedir.

Merkez ofisinde görev alan çalışanlar için uygulanan Performans Yönetim Sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yönetici ve üzeri çalışanlar, yıllık performans primi ile ödüllendirilmektedir. Satış ekibindeki çalışanların performanslarını teşvik etmek için ise satış primi uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, ŞOK Marketler’e belirgin şekilde katkısı olan çalışanları en kısa sürede ödüllendirmek amacıyla “Anlık Ödüllendirme” sistemi başlatılmıştır. Bu sisteme göre yöneticiler, istedikleri bir çalışanı ödüle aday gösterebilmekte ve üst yönetici tarafından uygun görüldüğü takdirde personel ödüllendirmektedir.

Kategoriye Göre Çalışanlar

Cinsiyete Göre Çalışanlar

Profesyonellerin tercih ettiği şirket olmaktan büyük gurur duyan ve çalışanlarını uzun vadeli ve doğru kariyer planlaması ile destekleyen ŞOK Marketler, çalışanlarına potansiyellerini en etkin şekilde kullanmalarına imkân verecek bir kariyer yolculuğu sunmaktadır.

Liderlik Yetkinlikleri

Profesyonellerin tercih ettiği şirket olmaktan büyük gurur duyan ŞOK Marketler, çalışanlarını uzun vadeli ve doğru kariyer planlaması ile desteklemektedir. Bu doğrultuda, çalışanlara potansiyellerini en etkin şekilde kullanmalarına imkân verecek bir kariyer yolculuğu sunulmaktadır. Bu planlama, performans yönetimi ve eğitim süreçleri ile bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır.

Çalışanlar İçin İnsan Kaynakları Kariyer Planlaması

Her yıl merkez ofis ve şube müdürlükleri kadrosundaki çalışanlar için İnsan Kaynakları Kariyer Planlaması gerçekleştiren ŞOK Marketler, çalışanlarının güçlü yanlarını ve gelişim alanlarını analiz ederek, bir sonraki yıla kaynak sağlayacak şekilde kariyer haritası oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, insan kaynakları süreçlerinden olan 70-20-10 modeli ile uyumlu koçluk, mentorluk, sınıf eğitimi, rotasyon, proje sorumluluğu gibi süreçleri kapsayan gelişim araçları hayata geçirilmektedir.

Mağazalarda ise, üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez Mağaza İnsan Kaynakları Planlaması gerçekleştirilmektedir. Bu planlama ardından “terfi edebilir” olarak belirlenen mağaza yöneticileri ayrıca değerlendirilmektedir. Vaka çalışması, bireysel sunumlar ve soru-cevap bölümlerinin sonrasında süreç sonlandırılarak, terfi edilecek adaylar belirlenmekte veya onlara gelişim planları sunulmaktadır.

Liderlik Gelişim Programı

Bölge yöneticileri, bölge müdürleri ve şube müdürlerinden oluşan saha yöneticileri için “Taktik Burada” isimli liderlik gelişim programını 2017’de başlatan ŞOK Marketler, program kapsamında bölge yöneticilerine dört gün, bölge müdürlerine üç gün, şube müdürlerine altı gün sınıf eğitimleri vermiştir. Saha yöneticilerinin yetkinlik setinde yer alan sekiz adet liderlik yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim içeriklerini programa dâhil eden Şirket, şube müdürlerine bir günlük koçluk eğitimi vermiştir.

Performans Değerlendirme Sistemi

İhtiyaca Yönelik Eğitimler

ŞOK Marketler, çalışanların mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırarak, kariyer gelişimlerini desteklemek için ihtiyaçlarına uygun eğitim olanakları sunmaktadır.

Merkez ofisteki çalışanlar geniş bir yelpazede hazırlanan katalog eğitimlerine katılabilirken, bu eğitimler ağırlıklı olarak sosyal becerileri geliştirmeye yönelik liderlik, iletişim, sunum teknikleri, zaman yönetimi, problem çözme gibi başlıkları içermektedir. Yönetici ve üzeri pozisyonlardaki çalışanlar ise aynı katalog kapsamındaki liderlik eğitimlerine katılabilmektedir.

Akademi ŞOK

Dijital dönüşüm sürecini yakından takip eden ŞOK Marketler, eğitim alanında hayata geçirdiği Akademi ŞOK e-öğrenme ve gelişim platformu aracılığıyla genel merkez ve mağazalarındaki tüm çalışanlarının eş zamanlı gelişim süreçlerini destekleyerek “birbirinden öğrenen” bir şirket kültürünün temelini atmıştır. Zaman ve yer sınırlarını kaldıran, erişilebilirliği yüksek, kolay ve anlaşılır içeriğe sahip kullanıcı dostu bir platform olarak tasarlanan ve 2017’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen Akademi ŞOK ile Şirket, çalışanlara; bilgisayar, tablet ve tüm akıllı mobil cihazlar üzerinden ulaşabildikleri platformda mağaza süreçleri, temel yöneticilik gibi birçok konuda eğitimlere katılma imkânı sunmaktadır.

Akademi ŞOK ile güçlü bir şirket kültürünün oluşmasının desteklenmesi ve operasyonel süreçleri daha etkin kılmak için çalışanlara en hızlı ve doğru şekilde bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Başarıya ulaşan pilot uygulamalar, tüm çalışanların kullanımına açılmıştır. TEGEP 2019 Öğrenme ve Gelişim Ödülüne lâyık görülen Akademi ŞOK’u, çalışanların %85’i aktif olarak kullanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti

Yıllık olarak belirlenen iç iletişim takvimi ile merkez ofis ve şube müdürlüklerinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen etkinlikler/kutlamalar çalışan bağlığının desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.